Giỏ hàng

Góc Adam

𝐉𝐀𝐂𝐊𝐄𝐓𝐒 𝐓𝐇𝐀𝐓 𝐀𝐑𝐄 𝐀 𝐑𝐄𝐅𝐋𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐎𝐅 𝐘𝐎𝐔
𝐉𝐀𝐂𝐊𝐄𝐓𝐒 𝐓𝐇𝐀𝐓 𝐀𝐑𝐄 𝐀 𝐑𝐄𝐅𝐋𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐎𝐅 𝐘𝐎𝐔
🏍 Đồ da lần đầu xuất hiện tại Ai Cập từ năm 1300 trước Công Nguyên khi được con người sử dụng để giữ ấm và đựng đồ. Nó cũng là món đồ th...